• Beech grove in autumn. Baltic Sea - National Park Jasmund.
  • Rainy day
  • Summer landscape in the mountains. Sunrise
  • central park in the city at sunny day
  • lonely bench on seacoast footpath and beauty sunset
  • Beautiful summer landscape on the lake. Sunrise

Psychotherapie

Psychotherapie
Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlenen. Psychotherapie vraagt de bereidheid om uzelf, uw persoon, uw gevoelens, gedachten en gedrag te onderzoeken en er mee aan de slag te gaan. Het is veelal een proces dat tijd en energie kost. Soms confronteert psychotherapie met pijnlijke gevoelens, of gaat het gepaard met angst en spanning. Dit moet u willen en kunnen verdragen. Een psychotherapeut is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenen door het toepassen van psychotherapeutische behandelmethoden. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG en de titel psychotherapeut is bij wet beschermd.
Wanneer psychotherapie
Als u hulp zoekt voor psychische klachten is het aan te bevelen om in een gesprek met uw huisarts of POH (Praktijkondersteuner GGZ) de problemen op een rijtje te zetten. De huisarts of POH kan u nader informeren over mogelijkheden van hulpverlening.
Klachten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit somberheid, angst of burn- out. Het kan ook gaan om persoonlijkheidsproblemen of om klachten die samenhangen met onverwerkte gebeurtenissen in uw leven. Als de klachten of problemen langere tijd bestaan en een nadelige invloed hebben op uw functioneren op meerdere levensgebieden ( bijvoorbeeld relaties en werk ) dan kan psychotherapie aangewezen zijn.
Werkwijze
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een eerste intakegesprek. In dit gesprek wordt naar uw klachten gevraagd, uw gedachten over de achtergrond ervan en wat u vindt dat er gedaan moet worden. In dit eerste gesprek wordt ingeschat of psychotherapie geschikt voor u is en of het klikt tussen u en mij als psychotherapeut. Als dit het geval is dan volgen meestal nog twee gesprekken die nodig zijn om de problematiek nader in kaart te brengen en om een behandelplan op te stellen. In het begin van de behandeling zal de vermoedelijke duur besproken worden. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is langer door te gaan, soms duurt een therapie korter dan verwacht. Over het algemeen varieert de duur van een therapie van enkele maanden tot enkele jaren.
Schematherapie
Schematherapie is een door Jeffrey Young ontwikkelde vorm van psychotherapie die zich vooral richt op mensen met persoonlijkheidsproblemen. Deze therapie combineert elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische, psychodynamische en ervaringsgerichte modellen met elkaar. In de schematherapie gaat men ervanuit dat hardnekkige problemen waar mensen mee worstelen te maken hebben met de manier waarop iemand gewend is over zichzelf en de wereld te denken. Dit gaat veelal gepaard met bepaalde herinneringen en gevoelens.

Dit geheel van opvattingen, herinneringen en gevoelens wordt een schema genoemd. Een schema is dysfunctioneel als het niet meer klopt met de huidige situatie en daardoor allerlei gevolgen heeft voor de persoon en zijn omgeving. Alle informatie wordt immers eenzijdig en vervormd geinterpreteerd en dit kan leiden tot heftige emoties en probleemgedrag. Dysfunctionele schema’s kunnen ontstaan als gevolg van schadelijke ervaringen in de kindertijd en blijven op volwassen leeftijd bestaan, als ze nooit gecorrigeerd worden. Vaak is dit ook het geval.

Door hun vroege ontstaansgeschiedenis zijn dysfunctionele schema’s in alle levensfasen actief geweest. Dit heeft geleid tot een continue herhaling van schema-bevestigende ervaringen en een gebrek aan ontkrachtende ervaringen. Juist door deze herhaling zijn dysfunctionele schema’s structureel geworden en hebben andere, meer functionele schema’s, zich niet kunnen ontwikkelen. Hierdoor zijn ze vaak moeilijk om te veranderen, omdat ze erg vertrouwd zijn en passen bij iemands identiteit. Schematherapie tracht de werking van schema’s minder sterk te maken door de schema’s emotioneel door te werken. Hiertoe worden allerlei technieken gebruikt. Ook in deze therapie speelt de therapeutische relatie een belangrijke rol.

Een voorbeeld: als iemand op jonge leeftijd de ervaring heeft dat belangrijke andere mensen niet te vertrouwen zijn kan het schema Wantrouwen ontstaan. Als dit schema diep in iemand verankerd raakt dan worden later in het leven ook mensen, die er feitelijk geen aanleiding toe geven, gewantrouwd. Het laat zich raden welke schadelijke gevolgen dit kan hebben voor bijvoorbeeld intieme relaties en verhoudingen op het werk.

Clientgerichte psychotherapie
Clientgerichte psychotherapie richt zich op de hele persoon, niet alleen op het symptoom of de klacht. Vaak zijn er in de loop van het leven blokkades ontstaan en ervaren clienten geen greep meer op hun leven. Clientgerichte psychotherapie helpt dit te herkennen en ermee te leren omgaan. In de clientgerichte psychotherapie staat de houding van de therapeut en de werkrelatie met de client centraal. De client wordt hierbij geaccepteerd zoals hij of zij is. De therapeut probeert zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de client.

Binnen deze intensieve werkrelatie worden symptomen, klachten en/of psychische problemen verkend vanuit de levensloop en de huidige situatie van de client. Op deze wijze kan de client eigen gevoelens en gedachten leren herkennen, waarderen en accepteren. De gewenste vermindering van klachten is  een gevolg van deze brede persoonsgerichte benadering.  Een clientgericht therapeut zal trachten de client te helpen om een stagnerend ontwikkelingsproces weer op gang te brengen. In een veilige, accepterende omgeving wordt de client ondersteund bij het ontdekken wat voor hem of haar van belang is. Innerlijke chaos wordt ontward en er ontstaat inzicht in het persoonlijke aandeel in de problemen.

Dit kan helpen om weer greep te krijgen op het eigen leven en weer eigen vrijheid tot handelen te voelen. Clienten noemen dit vaak ‘zichzelf worden’. Clientgerichte psychotherapie is geschikt voor alle leeftijden en de problematiek kan varieren. Probleemgebieden zijn onder meer: depressiviteit, angsten, trauma, hechtingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek.

Psychotherapie Raalte

Kemphaan 40
8103GN Raalte

t: 06 53 21 58 03
stuur bericht